Sąlygos ir taisyklės

Treniruotės vyksta Palangoje (Sporto g. 3) ir Kretingoje (Vilniaus g. 8).

Klubo „Ardonas“ sąlygos ir taisyklės

Dienos sveikatingumo ir sporto stovykla
2021 m. Palanga

Kovos menų klubas „Ardonas“, juridinio asmens kodas 305084681, adresas: Druskininkų g. 5A – 43, Palanga (toliau vadinama – Stovykla), atstovaujama klubo prezidento Eriko Cchovrebovo, veikiančio pagal įstaigos įstatus
ir
Tėvas arba globėjas, atstovaujantis vaiko interesus, (toliau – Klientas),
toliau tekste Stovykla ir Klientas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią sveikatingumo ir sporto stovyklos sutartį (toliau – Sutartis).
1. SUTARTIES DALYKAS
1. Tėvai išleidžia savo vaiką (toliau – Stovyklautojas) į sveikatingumo ir sporto Stovyklą , o Stovykla, šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, priima Stovyklautoją.
2. SVEIKATINGUMO IR SPORTO STOVYKLOS TIKSLAI
1. Organizuoti vaikams patrauklią, turiningą, aktyvią ir prasmingą veiklą vasaros poilsio metu, kuri skatintų vaikų kūrybiškumą, saviraišką, iniciatyvumą, plėtotų gebėjimus ir polinkius, ugdytų įvairiapuses kompetencijas, propaguoti sveiką gyvensenos būdą. Stovyklos metu bus daug iškylaujama, keliaujama pėsčiomis, susipažinsime su kovos menais.
3. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
1. Stovykla įsipareigoja:
1. Priimti vaiką į sveikatingumo ir sporto Stovyklą.
2. Parengti ir vykdyti sveikatingumo ir sporto Stovyklos programą.
3. Užtikrinti saugią stovyklavimo aplinką, vaikų priežiūrą, žalingų įpročių prevenciją bei higienos taisyklių laikymąsi.
4. Pateikti vaikams tinkamą maistą, atitinkantį LR higienos normas: pasirinkus visos Stovyklos programą – vieną kartą dienoje karštus pietus ir du kartus užkandžius su gaivaisiais gėrimais;
5. Informuoti Stovyklautojo Klientą (tėvus/globėjus) apie vaiko gebėjimus, jo tobulėjimą bei pasiekimus.
6. Informuoti Stovyklautojo Klientą (tėvus/globėjus) Stovyklautojui susirgus ar įvykus nelaimingam atsitikimui.
2. Stovykla turi teisę:
1. Siekiant užtikrinti stovyklavimo saugumą bei žalingų įpročių ir/ar nelaimingų atsitikimų prevenciją, Stovykla turi teisę patikrinti Stovyklautojų daiktus, esant būtinumui.
2. Klientas neprieštarauja, kad jo vaikas būtų vedamas ar vežamas į kitą užsiėmimų vietą, ugdymo ir mokymo ar edukacijos tikslais, prieš tai informavus Klientą.
3. Klientas (tėvai/globėjai) įsipareigoja:
1. Sumokėti nustatytą stovyklavimo mokestį, nurodytą užsakymo lange, laiku atvežti ir pasiimti iš sveikatingumo ir sporto Stovyklos savo vaiką, kuris savarankiškai negali atvykti.
2. Užtikrinti, kad Stovyklautojas laikysis Stovyklos vidaus taisyklių, bendros tvarkos ir drausmės.
3. Supažindinti Stovyklautoją su šia Sutartimi prisiimtais įsipareigojimais.
4. Atvykstant į Stovyklą ir iki stovyklavimo pradžios, informuoti Stovyklos administraciją apie rizikos faktorius Stovyklautojo sveikatai ir specialius poreikius.
5. Stovyklavimo metu neišsivežti Stovyklautojo be Stovyklos vadovų informavimo. Pasiimant laikinai Stovyklautoją (vaiką) iš Stovyklos (ar anksčiau išvykstant), perspėti Stovyklos atstovą.
6. Registracijos metu nurodyti teisingą telefono numerį ir kitus kontaktinius duomenis, pagal kuriuos Stovyklos vadovybė, stovyklavimo metu reikalui esant, galėtų susisiekti.
7. Stovyklautojui pageidaujant, papildomai įdėti maisto/gėrimų bei prisiimti atsakomybę už jo kokybę ir vartojimo pasekmes.
8. Apie negalėjimą dalyvauti ar kitus svarbius įvykius, susijusius su šios Sutarties galiojimu bei Stovykla, informuoti Kovos menų klubo „Ardonas“ raštu – Sutarties 9.8 punkte nurodytais būdais.
9. Apie vaiko specialius poreikius – esamus alergenus, sutrikimus, ligas ar kitą būtiną informaciją, kuri reikalinga norint užtikrinti vaiko sveikatą, saugumą ir privalomus poreikius, Klientas privalo informuoti Stovyklą su tai patvirtinančiu raštu. Nepateikus informacijos apie vaiko poreikius Stovykla neturi galimybės į juos atsižvelgti ir neprisiima atsakomybės.
4. Stovyklautojas įsipareigoja:
1. Gerbti Stovyklos vadovus ir kitus Stovyklautojus, laikytis Stovyklos taisyklių, Stovyklavimo drausmės, dalyvauti sveikatingumo ir sporto Stovyklos programoje.
2. Saugoti savo bei kitų Stovyklautojų sveikatą, bei laikytis saugaus eismo taisyklių išvykose.
3. Be Stovyklos vadovo neišeiti už Stovyklos teritorijos ribų.
4. Saugoti ir tausoti pramogų vietose inventorių bei kitą turtą. Klientas pilnai atlygina už jų vaiko Stovyklos metu padarytą tyčinę žalą įrangai, technikai ar daiktams.
4. STOVYKLOS VIETA, STOVYKLAVIMO PAMAINOS LAIKAS IR TRUKMĖ
1. Susitikimo vieta Birutės parko rotonda. Esant blogam orui susitinkame Palangos sporto centre (Sporto g. 3).

2. Visos dienos Stovykla prasideda 09:30 val. ir baigiasi 17:00 val. vakare.
3. Vaikai pasitinkami iki stovyklos pradžios. Atvykimas į stovyklą nuo 09:00 -09:30 val. ryte. Vaiką pasiimti reikia 17:00 val. Išskirtiniais atvejais vėliau, jei užtruktume Stovyklos užsiėmimuose ir nespėtume grįžti.
4. Įsigyta dienos Stovykla vyks pamainos metu nustatytą dienų skaičių, kuris nurodytas Jūsų užsakytos paslaugos metu.
5. MOKESTIS UŽ STOVYKLAVIMĄ
1. Už sveikatingumo ir sporto Stovyklą Klientas gali sumokėti šiais būdais:
1. Per mokėjimų sistemą internetu.
2. Grynaisiais pinigais (mokėjimai grynaisiais pinigais priimami pirmąją stovyklos dieną – ryte).
3. Po registracijos, atlikti avanso apmokėjimą – kitu atveju registracija yra atšaukiama. (Avansas: 50 eur. Sąsk. nr.: LT237300010158248643 Kovos menų klubas „Ardonas)
2. Sveikatingumo ir sporto stovyklos lojalumo programa skirstoma taip:
1. Registruojant du ir daugiau vaikų – antram, trečiam ir sekantiems vaikams taikoma 10 eurų nuolaida (mokėjimo lange, kai vienu metu perkamos stovyklos abiem vaikams). Atsisakius stovyklos pirmajam vaikui – ši nuolaida antrajam vaikui dingsta ir reikia mokėti netesybas (skirtumą).
3. Mokesčio grąžinimas nutraukimo atveju:
1. Stovyklautojui ne dėl Stovyklos kaltės neatvykus ar nelankant stovyklos, taip pat Stovyklautojo atžvilgiu nutraukus Stovyklos paslaugų teikimą, nepasibaigus numatytam laikotarpiui, Stovyklautojui pažeidus Sutartį ar Stovyklos taisykles, sumokėtas mokestis negrąžinamas bei nemažinamas.
2. Stovyklautojui susirgus žr. 9.2. punktą.
6. PAREIŠKIMAI
1. Klientas supranta, kad stovyklavimo metu egzistuoja protinga vidutinė rizika, neišsiskirianti nuo kitų vaikams skirtų stovyklų, jog Stovyklautojas gali užsigauti, susižeisti ar patirti traumas, jeigu pats nesisaugo.
2. Stovykla organizuoja įtraukiančią, aktyvų sportą mėgstantiems vaikams ir jaunimui programą, tačiau Klientas supranta, kad Stovyklautojas nebus per prievartą verčiamas mokytis ar dalyvauti aktyviose užduotyse.
3. Kliento vaikas turi teisę gauti kokybiškas paslaugas. Jei paslaugų kokybė jo netenkina – Klientas turi teisę kreiptis tiesiai į Stovyklos vadovą arba pretenzijas išsakyti raštu info@dziudoklubas.lt
7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
1. Klientas įsipareigoja pilnai atlyginti Stovyklautojo piktybiškai (tyčia ar dėl didelio neatsargumo) padarytą žalą Stovyklai.
2. Klientas, sudarydamas Sutartį, privalo pateikti pilną ir išsamią informaciją apie vaiko sveikatos sutrikimus (jeigu jų yra), į kuriuos turėtų atsižvelgti Stovyklos darbuotojai, vykdydami Sutartį. Nenurodžius šių ypatumų, nelaimingų atsitikimų atvejais, atsakomybė tenka tėvams.
3. Klientas privalo užtikrinti, kad Stovyklautojas neatsiveš į Stovyklą jokių vaistų, kurie nėra jam skirti gydytojo. Kitu atveju apie tai turi būti informuotas Stovyklos vadovas.
4. Stovyklos organizatorius nėra atsakingas už vaikų sveikatos sutrikimus, nelaimingų atsitikimų metu kilusią bet kokią žalą, išskyrus, jeigu tokia žala kilo dėl Stovyklos organizatoriaus kaltės. Stovyklos organizatorius rekomenduoja apdrausti Stovyklautojo sveikatą nuo nelaimingų atsitikimų rizikos.
5. Stovyklos organizatoriai nėra atsakingi už pamestus ir dingusius Stovyklautojų daiktus, tačiau, jeigu bus galimybė, padės daikto ieškoti. Vaikai patys privalo pasirūpinti savo brangių daiktų (telefonų ir kt.) saugumu.
8. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)
1. Nė viena Sutarties Šalis nėra laikoma pažeidusi Sutartį arba nevykdanti savo įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės.
2. Neapsiribojant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis nurodytomis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje, Šalys susitaria, kad nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis pripažįstami ir valstybės veiksmai (priimti sprendimai), susiję su koronaviruso infekcija (COVID-19), kuriais draudžiama ar kitaip ribojama Stovyklos veikla.
3. Jei Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį.
4. Atsiradus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms dėl kurių Stovykla negali organizuoti stovyklavimo, Kliento pasirinkimu, Stovykla:
1. Pakeičia stovyklavimo laiką kitu Šalių suderintu laiku, kuris visais atvejais negali būti vėlesnis nei šia Sutartimi numatyto stovyklavimo einamieji metai. Jei Šalims nepavyksta suderinti kito stovyklavimo laiko per šia Sutartimi numatyto stovyklavimo einamuosius metus, Stovykla grąžina Klientui sumokėtą mokestį už stovyklavimą;
Grąžina Klientui sumokėtą mokestį už stovyklavimą.
5. Jei šios Sutarties 8.4 punkto papunktyje numatytais atvejais Stovyklai kyla pareiga grąžinti Klientui visą ar dalį stovyklavimo mokesčio, Stovykla turi teisę šį mokestį grąžinti Klientui per 30 kalendorinių dienų nuo Kliento išreikšto pasirinkimo momento.
9. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
1. Ši Sutartis yra teisinis dokumentas ir įsigalioja nuo jos pasirašymo momento (šiuo atveju – nuo sutikimo [ir pasirašymo] elektroniniu būdu), ir galioja iki stovyklavimo pabaigos.
2. Pranešus apie negalėjimą dalyvauti (el.paštu, nurodytu Sutarties 9.9 punkte) Stovykloje prieš 10 kalendorinių dienų iki jos pradžios, mokestis už Stovyklą gali būti grąžinamas, parašius prašymą per Kovos menų klubo „Ardonas“ vidinę sistemą, ir nurodant priežastį. Klientas šiuo atveju gali neatsiimti pinigų ir pasirinkti kitą jam tinkančią stovyklos pamainą. Jei apie neatvykimą į Stovyklą yra pranešama vėliau, taip pat ir ligos atvejais, vienos dienos Stovyklos mokesčio suma nėra grąžinama ar perkeliama į kitą pamainą, kadangi Klientas supranta, jog ši suma yra skirta padengti iš anksto užsakomoms paslaugoms. Likusi suma grąžinama parašius prašymą per Kovos menų klubo „Ardonas“ vidinę sistemą. Nepranešus apie neatvykimą į Stovyklą, pinigai už pamainą/dieną nėra grąžinami.
3. Kliento vaiko ligos atveju arba pranešus apie neatvykimą vėliau nei prieš 10 kalendorinių dienų, Klientas gali persikelti Stovyklos lankymą į kitą laiką, bet neturi teisės pakartotinai informuoti apie neatvykimą ir tokiu būdu prašyti pinigų grąžinimo, išskyrus ligos atvejus. Nepranešus apie neatvykimą į Stovyklą, avansas nėra grąžinamas.
4. Jei Kliento (tėvo/globėjo) vaikas pašalinamas iš Stovyklos už Lietuvos Respublikos įstatymų, Kovos menų klubo „Ardonas“ vidaus drausmės ir tvarkos taisyklių nesilaikymą, sumokėti už Stovyklautoją pinigai nėra grąžinami. Pažeidimai, dėl kurių Stovyklautojas gali būti pašalinamas:
1. Dėl blogo elgesio kitų Stovyklautojų atžvilgiu (terorizavimo, muštynių ir kitų veiksmų, keliančių pavojų kitų vaikų sveikatai ir gyvybei, vagystės ir kt.);
2. Stovyklos turto, inventoriaus piktybinio gadinimo;
3. Šis sąrašas nėra baigtinis.
5. Pageidautu metu nesusirinkus Stovyklautojų grupei ir Stovyklai apie tai informavus Klientą prieš 4 kalendorines dienas, Klientas gali (i) prašyti pakeisti Stovyklos pamainą; (ii) užpildyti elektroninės formos prašymą grąžinti avansą už stovyklą.
6. Visi ginčai dėl šios Sutarties pirmiausia sprendžiami derybomis bei geranorišku susitarimu, vadovaujantis teisingumo ir sąžiningumo principu bei Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
7. Sutarties pakeitimai ir papildymai gali būti daromi tik raštišku Šalių susitarimu.
8. Sudarydamos šią Sutartį, Šalys ar jų įgalioti atstovai šią Sutartį perskaitė, suprato jos turinį bei pasekmes.
9. Apie negalėjimą dalyvauti ir kitus pasikeitimus būtina informuoti Kovos menų klubo „Ardonas“ vadovą Eriką Cchovrebovą el. paštu cchovrebovas@gmail.com arba susisiekti mob. nr.: +37064664060,
10. KITA INFORMACIJA
1. Klientas privalo pranešti apie šioje Sutartyje nurodytų kontaktinių duomenų pasikeitimą tą pačią darbo dieną.
2. Kliento pateikti duomenys yra laikomi konfidencialiais ir neatskleidžiami kitoms šalims jei tai nenurodyta Privatumo politikoje.

VYKSTA VAIKŲ PRIĖMIMAS Į TRENIRUOTES

Šiuo metu vyksta vaikų priėmimas į Dziudo treniruotes Palangoje ir Kretingoje. Registruotis galite interneto svetainėje arba susisiekus telefonu: +370 (646) 64060 ir el. paštu: info@dziudoklubas.lt.